Splošni pogoji

Splošni pogoji in določila - Verzija 1.1

Veljavnost: od vključno 01.05.2022 dalje

UVODNE UGOTOVITVE

Spodaj zapisani splošni pogoji in določila prodaje za spletna naročila urejajo B2B prodajne in nakupne pogodbe, sklenjene na spletu, iz nabora blaga prikazanega na spletni strani www.liftko.si, v lasti podjetja Liftko d.o.o., Potokarjeva ulica 67, Ljubljana (SI), z davčno številko SI40416429, vpisano v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, z matično številko 8556709000.

Spodaj zapisane splošne pogoje in določila urejajo zakoni o elektronskem poslovanju (ZEPEP) in druga slovenska zakonodaja ter veljajo izključno za prodajo preko interneta oz. spletno prodajo, kjer kupec kupuje za podjetje ali iz poklicnih razlogov in ne iz osebnih razlogov, kot so opredeljeni v 1. členu te pogodbe.

Podjetje Liftko d.o.o. je za pojasnilo vsebine teh splošnih pogojev in določil za spletna naročila kupcem na voljo, tudi preko telefona.

SPLOŠNE DOLOČBE
 1. Opredelitev izrazov

Posamezni izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih in določilih, imajo naslednji pomen:

 1. Prodajalec. “Prodajalec” je podjetje Liftko d.o.o.
 2. Kupec. “Kupec” je katera koli pravna oseba, usposobljena za montiranje ali vzdrževanje dvigal, tekočih stopnic in podobnih naprav, ki se uporabljajo za prevoz ljudi ali blaga, v skladu z obvezno zakonodajo države, v kateri deluje.
 3. Splošni prodajni pogoji za spletna naročila. “Splošni prodajni pogoji za spletna naročila.” so pravila, ki urejajo prodajno pogodbo, ki jo prodajalec in kupec skleneta prek spletne strani www.liftko.si.
 4. Pogodba. “Pogodba” so ti splošni prodajni pogoji za spletna naročila.
 5. Spletna stran. “Spletna stran” se navezuje na spletno stran www.liftko.si, ki pripada prodajalcu in kjer lahko kupec opravi spletni nakup.
 6. Naročilo. “Naročilo” je povabilo k oddaji ponudbe, ki jo kupec pošlje preko spletne trgovine, za enega ali več izdelkov, z uporabo postopkov naročanja, ki so navedeni na spletni strani www.liftko.si in v 7. členu te pogodbe.
 7. Izdelek ali Izdelki. “Izdelek ali izdelki“ so izdelki, opisani na spletnem mestu, ki jih kupec lahko kupi.
 8. Stranka/Stranke. “Stranka/Stranke” so kupci in/ali prodajalci. 
 1. Namen pogodbe

2.1 Spletna prodaja. Splošni prodajni pogoji za spletna naročila veljajo za vsa naročila, za nakup izdelkov preko spletnega mesta www.liftko.si, kot je določeno zgoraj v 1. členu te pogodbe.

2.2. Povabilo k oddaji ponudbe. Predstavitev izdelkov na spletnem mestu pomeni povabilo k oddaji ponudbe. Naročilo kupca se obravnava kot obvezujoča ponudba za nakup navedenih izdelkov pri prodajalcu, pri čemer se vsak izdelek obravnava posebej. Po prejemu naročila bo prodajalec kupcu poslal samodejno sporočilo, s potrditvijo prejema naročila (“Potrditev prejema“). Potrditev naročila ne pomeni, da kupec sprejme ponudbo. Po tem, ko je potrdilo o prejemu poslano, prodajalec samo potrdi, da je prejel naročilo in bo preveril podatke in razpoložljivost zahtevanih izdelkov. Kupoprodajna pogodba s prodajalcem bo začela veljati šele, ko bo prodajalec kupcu poslal ločeno e-poštno sporočilo z izrecnim sprejetjem ponudbe za nakup ("Potrditev naročila"); to e-poštno sporočilo bo vsebovalo tudi podatke o roku dobave, ki ga bo kupec lahko pogledal v svojem uporabniškem profilu (zavihek "Naročila"). Kupec lahko naročilo prekliče, preden prejme potrditev naročila.

Splošni prodajni pogoji za spletna naročila veljajo izključno za nakupe prek spletnega mesta. Izdelke, kupljene prek spletnega mesta prodaja neposredno prodajalec, kot je določeno v 1. členu te pogodbe.

2.3. Kupec. Kupec je v skladu s 1. členom katera koli pravna oseba, usposobljena za montiranje ali vzdrževanje dvigal, tekočih stopnic in podobnih naprav, ki se uporabljajo za prevoz ljudi ali blaga, v skladu z obvezno zakonodajo države, v kateri deluje.

 1. Vsebina in dopolnitve

3.1 Uvodne ugotovitve. Uvodne ugotovitve so sestavni del te pogodbe.

3.2 Vsebina. Ta pogodba nadomešča vse predhodne dogovore med pogodbenicama o predmetu, ki ga ureja pogodba.

3.3 Spremembe. Če pride do sprememb splošnih prodajnih pogojev za spletna naročila, se za naročilnico uporabljajo splošni prodajni pogoji za spletna naročila, ki so bili objavljeni na spletnem mestu, ko je naročilo poslal kupec.

 1. Pogodba zavezuje stranki

Pravice in obveznosti iz te pogodbe so zavezujoče za pogodbenice in njihove naslednike ali odstopnike.

 1. Informacije in spremembe pri izdelkih

5.1. Opis izdelkov. Vsak izdelek je predstavljen z informativnim listom s sliko in funkcijami izdelka. Slike izdelka so zgolj okvirne in zato morda ne prikazujejo natančne lastnosti izdelka. Prodajalec ne bo odgovoren za kakršne koli netočnosti zaradi določene računalniške konfiguracije ali okvare.

5.2. Spremembe izdelkov. Prodajalec lahko kadar koli odstrani in/ali nadomesti izdelke, opisane na spletnem mestu, brez predhodnega opozorila in lahko izvede tehnične in estetske izboljšave, ki ne poslabšajo kakovosti izdelka.

 1. Cene

6.1. Cena izdelka. Cene izdelkov na informativnem listu so v evrih in ne vključujejo DDV in popustov, danih kupcem, razen če ni drugače navedeno.

6.2 Stroški pošiljanja, pakiranja in plačila. Cene izdelkov, navedene na informativnih listih, ne vključujejo stroškov pošiljanja ali pakiranja ali stroškov, povezanih z načinom plačila, ki ga izbere ali dovoli kupec. Le-ti so opredeljeni in izračunani na podlagi kraja dostave, obsega in teže naročenega izdelka in ob naročilu izbranega plačilnega sredstva. Stroške pošiljanja in pakiranja izdelkov ter stroške, povezane z načinom plačila, v celoti krije kupec, razen če ni drugače dogovorjeno, znesek pa bo kupcu viden ob oddaji naročila blaga.

6.3. Sprememba cene izdelka. Cene izdelkov, objavljene na spletnem mestu, se lahko posodabljajo in se zato lahko spremenijo. Kupec bo izdelke kupil po ceni, objavljeni na spletnem mestu, ko bo naročilo oddano.

6.4. Sprememba cen in stroškov pošiljanja v skladu z državo dostave. Cena izdelkov in stroški pošiljanja se lahko razlikujejo glede na državo pošiljanja zaradi različnih carin ali taks in različnih stroškov prevoza.

6.5. Promocije. Prodajalec si pridržuje pravico do uporabe različnih promocij v skladu z državo, v katero bodo izdelki dostavljeni.

 1. Naročanje izdelkov

7.1. Registracija na spletnem mestu. Za nakup enega ali več izdelkov se mora kupec najprej registrirati na spletnem mestu www.liftko.si in prodajalcu posredovati vse podatke, potrebne za izpolnitev naročila. Podatki bodo obdelani v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: Uredba), z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in evropskimi zahtevami glede varstva osebnih podatkov, na način, ki ščiti osebne podatke. Prodajalec lahko zahteva izpis iz poslovnega registra ali drug enakovreden dokument, da se ugotovi natančna identiteta kupca. Ko prodajalec prejme podatke kupca, mu pošlje e-poštno sporočilo, v katerem bo naveden postopek identifikacije za omogočanje dostopa do spletnega mesta v razdelku, ki se uporablja za spletne nakupe, ki vsebuje račun in geslo, ki ga je izbrala stranka (geslo prodajalcu ni znano).

7.2 Izdelava naročila. Naročila za nakup lahko oddajo izključno pravne osebe, ki delujejo iz razlogov, povezanih s svojimi poslovnimi dejavnostmi in izpolnjujejo zahteve iz člena 2.3., samo preko spletnega obrazca za naročanje. Po dostopu do strani »Moj račun« lahko kupec izbere izdelke za nakup in jih spravi v »košarico«, kjer je vsebino vedno mogoče pregledati pred pošiljanjem naročila. Kupec lahko podatke, vnesene med postopkom naročanja, vedno spremeni, dokler naročila ne pošlje.

7.3 Sprejetje splošnih prodajnih pogojev za spletna naročila. Ko kupec pošlje naročilo, izjavi, da je pregledal in sprejel Splošne prodajne pogoje za spletna naročila, navedena na spletnem mestu ter, da je pregledal vsa navodila, navedena med postopkom nakupa.

7.4 Potrdilo naročila. Ko prodajalec prejme naročilo, se na e-poštni račun, ki ga je dal kupec, pošlje samodejno e-poštno sporočilo s potrditvijo prejema naročila. Potrditev naročila bo povzela izdelke, ki jih je izbrala stranka, povezane cene, številko naročila in splošne prodajne pogoje za spletna naročila.

7.5 Pogodbeni dogovor. Pogodba začne veljati šele, ko prodajalec pošlje kupcu ločeno e-poštno sporočilo z izrecnim sprejetjem ponudbe za nakup; to e-poštno sporočilo bo vsebovalo tudi podatke o roku dobave (»Potrditev naročila«). Če naročilo vključuje več dobav, bo kupec prejel ločena potrdila o dobavi. Kupec lahko naročilo prekliče, preden prejme potrditev naročila.

7.6 Pomanjkanje razpoložljivosti izdelkov. Prodajalec ne zagotavlja popolne razpoložljivosti izdelkov na spletnem mestu. Če izdelki niso na voljo, bo prodajalec kupca obvestil po e-pošti. Prodajalec ne more jamčiti za skladnost z datumom dobave, navedenim v potrditvi naročila, in ne more biti odgovoren za zamude pri dostavi.

Če naročeni izdelki niso dostavljeni, ima kupec pravico do celotnega povračila vseh plačanih zneskov.

7.7 Podatki o stranki in številka naročila. Kupec se zavezuje, da bo posredoval svoje osebne podatke in ne podatkov tretjih oseb ter bo posredoval resnične podatke, ki niso bili izmišljeni. Kupec bo moral uporabiti številko naročila, ki jo sporoči prodajalec, za vsa nadaljnja sporočila.

7.8. Pregled naročil. Stranka lahko svoja naročila pregleda na spletnem mestu v razdelku »Naročila«.

 1. Načini plačila, računi, lastništvo

8.1. Načini plačila. Slovenski ali tuji kupci, ki kupijo izdelke, lahko plačajo z enim od naslednjih načinov plačila: predračun ali račun.

8.2 Čas plačila in zamudne obresti. Kupec plača celotno ceno naročenih izdelkov, vključno s stroški prevoza in pakiranja ter stroški izbranega načina plačila. Če je plačilo izvedeno z bančnim nakazilom, bo kupec moral plačati v skladu s časovnimi okviri, dogovorjenimi s prodajalcem in v skladu s potrditvijo naročila, ki vsebuje bančne podatke in roke plačila. Če plačilo ni izvedeno, prodajalec izdelkov ne bo dostavil in/ali sprejel novih naročil, dokler zanje ni v celoti plačano.

Če plačilo zamuja, bo kupec moral plačati zamudne obresti v skladu z veljavno zakonodajo.

8.3 Izdaja računov. Prodajalec bo izdal enega ali več mesečnih računov, ki povzemajo vse dobave, opravljene v veljavnem mesecu; računi bodo kupcu vidni v razdelku »Naročila«. Po izdaji davčnih dokumentov računov ni več mogoče spreminjati.

8.4 Pridržek lastništva. Izdelki bodo ostali v lasti prodajalca, dokler zanje ne bo plačano v celoti, vključno s stroški dostave in pakiranja ter stroški, povezanimi z izbranim načinom plačila. Kupec se zavezuje, da ne bo storil ničesar ali izvedel kakršnih koli ukrepov, ki bi prodajalcu preprečili uveljavljanje lastninske pravice. Če kupec prodajalcu prepreči uveljavljanje lastninske pravice, ima prodajalec pravico do preklica vseh sprejetih in še ne izpolnjenih naročil s takojšnjim učinkom pošiljanja izdelkov.

 1. Dostava izdelkov

9.1. Način in pogoji dostave. Izdelki bodo dostavljeni na način, ki ga je izbral kupec, v skladu z zalogo pridobljenih izdelkov.

9.2 Neuspešna vročitev izdelkov. V kolikor kupec na naslovu, predvidenem za dostavo izdelkov paketa ne prevzame ali, če paket shranjen v skladišču kurirske službe ni prevzet, bo kupec naročen izdelek še vedno dolžan plačati, prav tako tudi stroške skladiščenja. Kupec pooblasti prodajalca, da zaračuna stroške skladiščenja, nastale zaradi zamude pri dostavi izdelkov, ki jo povzroči stranka, in sicer se zaveže, da bo prodajalcu plačala stroške shranjevanja izdelka v 30 (tridesetih) delovnih dneh od zahteve za plačilo s strani prodajalca kupcu po e-pošti.

9.3 Nevarnost izgube ali poškodbe izdelkov. Tveganje izgube ali poškodbe izdelkov med prevozom bo dobavitelj nosil do dostave kupcu. Izdelki se prodajajo s klavzulo o vračilu blaga DAP (Namembni kraj) Incoterms ® 2020, zato v primeru izvoza prodajalec ni dolžan blaga cariniti za uvoz, plačevati uvoznih taks ali izvajati uvoznih carinskih formalnosti, stranka pa bo morala plačati DDV, ki velja v njeni državi.

9.4 Neuspešna dostava ali zamuda pri dostavi. Prodajalec ni odgovoren za neuspešno dostavo ali zamudo pri dostavi izdelkov, zlasti v naslednjih primerih:

 1. če prodajalčevi dobavitelji blaga niso dostavili v skladu z dogovorjenimi pogoji;
 2. če prodajalec ne more dobiti nedostopnih izdelkov iz razlogov, na katere nima vpliva.

V vsakem primeru bo prodajalec kupca takoj obvestil o morebitni pomanjkljivosti izdelkov.

9.5 Neizpolnitev ali zamuda pri dostavi zaradi višje sile. Prodajalec ne bo odgovoren za neuspešno dostavo ali zakasnitev dostave zaradi višje sile, vključno z in neomejeno na: stavke javnih organov, normiranje ali pomanjkanje energije ali surovin, težave pri prevozu, požari, poplave, potresi, vojna ali vstaje. Prodajalec bo kupca takoj obvestil o pojavu višje sile in o njenem koncu. Če se višja sila nadaljuje več kot 30 (trideset) dni, bo imela vsaka pogodbenica pravico do odstopa od pogodbe. V primeru odstopa v skladu s tem členom kupec ne bo imel pravice do odškodnine ali odškodnine kakršne koli narave, pod pogojem, da ima pravico do vračila že plačanega zneska za naročen izdelek.

 1. Garancije

10.1 Iztek in zakonski zastaralni rok. Če kupec odkrije napake ali težave na pridobljenih izdelkih, lahko v roku 8 dni od odkritja stopi v stik s prodajalcem in vloži pritožbo, sicer izgubi pravico do tega. Garancija velja 1 (eno) leto od dobave izdelka oziroma več, v kolikor to določi proizvajalec. Po preteku tega obdobja prodajalec ne bo odgovoren za napake, ki jih odkrije kupec. Če obstajajo tehnične napake, se mora kupec pritožiti glede napak v 10 (desetih) dneh od datuma dobave izdelkov. Stroške prevoza in morebitne druge stroške vračila izdelkov pa nosi kupec.

10.2 Sporočanje napake. Prodajalec bo od kupca zahteval, da čim podrobneje opiše naravo ugotovljene napake in v kolikor je mogoče napake zabeleži s fotografijo. Po potrebi kupec pošlje tudi kopijo dokumentov naročila z navedbo številke naročila in vse druge koristne informacije za pravilno prepoznavanje reklamacije.

10.3 Popravilo ali zamenjava. Prodajalec bo odvisno od primera popravil in zamenjal izdelek v razumnem roku od pregleda napake. Če je izdelek zamenjan ali popravljen, bo garancijski rok (odvzem pravice ali zastaranja) tekel od datuma dobave popravljenih ali zamenjanih izdelkov.

10.4 Vračilo izdelkov z napakami. V kolikor garancija predvideva vračilo izdelka prodajalcu, mora kupec izdelek vrniti s popolno originalno embalažo (vključno z dokumentacijo na embalaži in morebitnimi dodatki) v 10 dneh po sporočilu napake.

10.5 Izjeme garancije. Izdelki nimajo garancije pred napakami, če je kupec izdelke uporabljal nepravilno ali če so bili spremenjeni brez pisnega soglasja prodajalca ali če so bili neustrezno shranjeni glede na značilnosti izdelkov ali če so bili nameščeni slabo ali brez strogega upoštevanja podrobnih navodil za namestitev.

10.6 Umik izdelkov z napako. Kupec se zaveže, da bo s prodajalcem sodeloval pri umiku izdelkov s trga, če to prodajalec izrecno zahteva.

10.7 Izdelki, ki jih stranka ni namestila. Prodajalec ne jamči za izdelke, ki jih kupec ne namesti pri opravljanju svoje poslovne dejavnosti.

 1. Odgovornost za namestitev, izdelek in škodo

11.1 Odgovornost za namestitev. Izdelki morda niso v skladu z veljavno zakonodajo ali zakonodajo države, kamor je izdelek poslan. Kupec zato nosi vso odgovornost za namestitev izdelkov.

11.2 Odgovornost za izdelek. Prodajalec v obsegu, ki ga dovoljuje zakon, zavrne vso odgovornost, če dobavljeni izdelek ni v skladu z zakonodajo države, v katero je bil dostavljen in to ni Slovenija.

11.3 Odgovornost za škodo. Prodajalec je odgovoren izključno za neposredno in predvidljivo škodo dogovorjeno s pogodbo, razen če gre za namerno kršitev ali hudo malomarnost. Prodajalec zato ni odgovoren za kakršno koli škodo, izgubo zaslužka ali katero koli drugo škodo, ki jo utrpi kupec, ki ni neposredna posledica njene kršitve ali ki je ni bilo mogoče predvideti po dogovoru s prodajno pogodbo.

 1. Zaščita pravic intelektualne lastnine

12.1 Spletna stran. Vsebina spletnega mesta, vključno, vendar ni omejena nanje, z besedili, fotografijami, blagovnimi znamkami, slikami in opisi izdelkov je lastnina in jo upravlja prodajalec in je ni mogoče kopirati, reproducirati ali prikazati na kakršen koli način brez pisnega dogovora prodajalca.

12.2 Tiskanje gradiva na spletnem mestu. Stranka lahko tiska gradivo na spletnem mestu samo, če je za to pooblaščena s strani prodajalca.

12.3 Blagovne znamke. Vse reproducirane blagovne znamke (registrirane ali ne) in katero koli originalno delo, razpoznavni znak ali poslovno ime, fotografija, pisno ali grafično besedilo in na splošno katero koli drugo neopredmeteno premoženje, zaščiteno z zakonom in mednarodnimi sporazumi o intelektualni lastnini in industrijski lastnini na spletnem mestu, bo ostala izključna last prodajalca in/ali njegovih pravnih predhodnikov, ne da bi dostop do spletnega mesta in/ali soglasje kupoprodajnih pogodb dajal strankam kakršne koli pravice. Kakršna koli uporaba, tudi le delna, pravic je prepovedana brez predhodnega pisnega dovoljenja prodajalca, kateremu so pridržane vse pravice.

 1. Predčasna odpoved

13.1 Prenehanje s takojšnjim učinkom. Vsaka pogodbenica lahko to pogodbo odpove s takojšnim učinkom, pisno s prenosnim sredstvom, ki zagotavlja dokazilo in datum prejema sporočila, v primeru temeljne kršitve nasprotne stranke ali v izjemnih okoliščinah, ki upravičujejo predčasno odpoved.

13.2 Temeljna kršitev. Pogodbenici se strinjata, da bo kršitev členov 2.3, 8.4, 9.2, 9.5 te pogodbe štela za temeljno kršitev pogodbe. Poleg tega se lahko katera koli kršitev pogodbenih obveznosti šteje za resno, če kljub pisnemu pozivu za odpravo kršitve, ki ga je poslala ena od pogodbenic, pogodbenica, ki prejme poziv, v petnajstih (15) dneh ne stori, kar je bilo zahtevano.

13.3 Situacije, ki upravičujejo predčasno odpoved. Pogodbenici se strinjata, da naslednje situacije upravičujejo predčasno odpoved pogodbe: insolventnost, dogovor z upniki ali drugi insolvenčni postopki, likvidacija, prenos premoženja na upnike, kakršna koli bistvena sprememba nadzora, lastništva in/ali upravljanja ene od pogodbenic in kakršne koli razmere, ki bi lahko vplivale na zmožnost ene od pogodbenic, da vsebinsko izpolni obveznosti iz te pogodbe.

 1. Veljavnost pogodbe

14.1 Neveljavnost klavzule. Ničnost ali neveljavnost ene klavzule ne pomeni, da je celotna pogodba nična ali neveljavna.

14.2 Zamenjava neveljavne klavzule. Pogodbenici se izrecno strinjata, da bosta klavzulo, za katero štejeta za nično ali neveljavno, nadomestili z drugo določbo, ki odraža njune prvotne namene in je skladna z vsebino pogodbenih odnosov med pogodbenicama.

 1. Klavzula o neposeganju

Če prodajalec ne uveljavi pravic, določenih s to pogodbo, ne pomeni, da se odpove pravici do kasnejšega uveljavljanja te pravice do kupca na podlagi različnih situacij in/ali uporabe drugih določb pogodbe.

 1. Komunikacija - jezik pogodbe

16.1. Pisna oblika. Sporočila, predvidena s to pogodbo, morajo biti v pisni obliki v slovenščini ali angleščini in jih mora kupec poslati na naslednji naslov prodajalca:

Liftko, trgovina za dvigala, d.o.o.

Potokarjeva ulica 67

1000 Ljubljana, Slovenija

e-mail: info@liftko.si

16.2 Jezik. To pogodbo, sestavljeno v slovenščini, lahko nasprotna stranka prevede v drug jezik. Če so pogoji v nasprotju, bo prevladala slovenska različica.

 1. Veljavno pravo

Za te Splošne pogoje in določila poslovanja in za vse spore med prodajalcem in kupcem velja in se uporablja slovensko materialno in procesualno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.

Za vsa razmerja ter pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji in določili poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov, Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. V primeru nejasnosti in v primerih, ki jih v teh pogojih nismo navedli posebej veljajo določbe v navedenih zakonih.

 1. Klavzula o mediaciji in arbitraži

18.1 Mediacija. Vsak spor v zvezi z razlago, izvajanjem, veljavnostjo ali odpovedjo te pogodbe bo predmet posredovanja na podlagi zakonov o mediaciji, ki veljajo za slovensko delegacijo Evropskega centera za reševanje sporov, ustanovljeno s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani, s strani mediatorja, ki ga je imenovala slovenska delegacija ali njen ustrezni oddelek. Kraj posredovanja: Ljubljana Jezik: slovenščina.

18.2 Arbitražna klavzula. V kolikor poskus posredovanja ne bo uspešen, bo v petinštiridesetih (45) dneh od vložitve vloge za posredovanje ali v katerem koli drugem roku, o katerem se pogodbenici dogovorita, spor predložen v odločanje posameznemu arbitru, ki ga imenuje slovenska delegacija Evropskega arbitražnega sodišča (s sedežem v Strasburgu), ki bo odločalo na podlagi nacionalnih hitrih postopkov slovenske delegacije omenjenega sodišča, ki jih pogodbenici sprejemata. Arbiter posameznik bo odločal v skladu z zakonom. Arbitraža bo potekala v Ljubljani. Jezik: slovenščina.

18.3 Nujni ukrepi. V vsakem primeru si pogodbenici pridržujeta pravico, da se obrneta na ustrezne pravne organe, če je to potrebno za zaščito svojih pravic.

 

V skladu z določbami Obligacijskega zakonika in drugih veljavnih zakonov, ki urejajo spletno prodajo, kupec izrecno izjavi, da je seznanjen in v celoti sprejema naslednje določbe:

 • 6. člen »Cene«;
 • 8. člen »Načini plačila, računi, lastništvo«;
 • 9. člen »Dostava izdelkov«;
 • 10. člen "Garancije";
 • 11.1. člen »Odgovornost za namestitev«;
 • 12. člen „Zaščita pravic intelektualne lastnine“;
 • 13. člen "Predčasna odpoved";
 • 14. člen »Veljavnost pogodbe«;
 • 16.2. člen "Jezik";
 • 17. člen »Veljavno pravo«;
 • 18. člen »Klavzula o mediaciji in arbitraži«.